Vi tycker

Föreningens skrivelser, yttranden, synpunkter mm

2019

Synpunkter-på-gång-och-cykelväg-utmed-väg-168-Vävra-Tjuvkil-1

Yttrande Granskning Detaljplan Pumpen 3 Bostäder Ytterby mm 190219

Yttrande gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet för sortering och tvättning, Sandlid. 190203

Synpunkter på överklagan vindkraft Svartedalen M 5123-18

Häckande fåglar och kitesurfing, Nordre Älvs estuarium. Skrivelse till Länsstyrelsen.

Anläggningsåtgärd för byggandet av ny väg berörande Kareby-Ryr 1.1 m.fl..

Överklagan strandskyddsdispens för nybyggnad av väg Kungälv Lundby 2-2

Yttranden – Samråd, fördjupad översiktsplan FÖP Ytterby 20190829

Yttrande Samråd detaljplan Klocktornet mm Kungälvs stadskärna 190823

Yttrande Samråd för utbyggnad och muddring av Tjuvkils småbåtshamn 190912

Yttrande-över-Registrering-av-nyckelbiotoper

Yttrande Samråd för vågbrytare för Lilla Fjällsholmen

Överklagan Vänersborgs TR M 1719-19 Dom 2019-05-27

Väg Kareby Ryr Ärende O171875 Protokoll aktbilagaPR4

2018

2018 Angående vägdragningsförslag, Samgräv Recycling AB

2018 KNF om väg berörande Kareby-Ryr 1.1 m.fl.. Ärende nr. 0171875 (1)

Naturskyddsföreningen om skydd av skog 2018

Synpunkter på svarsskrivelsen rörande Romesjöns vattenkvalite 20181217

2018 Synpunkter på naturreservat Ormobäcken 2018

2018 Granskning Detaljplan Kareby Rishammar

2018 400 kV Ledning

Kolebacka bågskytte 2018

Yttrande bygglov Vindkraft Dalen

2017

Sand Trä AB mål M 4293-17 (2) 20171128

Överklagan Båtellet 2017-11-30 slutlligt

2017 Naturskyddsföreningens yttrande, Båtellet, MKB rapport 843

Båtellet Marstrand 20170209

Samråd Kovikshamn småbåtshamn muddring och deponi 2017-12-18

Nordre älv bevarandeplan remissynpunkter 20171128

Naturreservat Marstrand 20170814

Detaljplan för Lasarettet 20170427

Kareby-Rishammar 20170814

2016 och tidigare

Yttrande planprogram Kungälvs stadskärna 2016

Naturskyddsföreningens yttrande samråd Detaljplan Nordtag 20161101 (4) (1)

Samrådsyttrande Aleklätt 20160419

2015 Dnr 2012 1167 Yttrande Svenska kraftnät ang Ryd 2015 Naturskyddsföreningen Väst

Yttrande Tyfter. Naturskyddsföreningen.

Yttrande samråd 1 Ekelöv-Kareby 2014-02-10

Yttrande samråd Eriksbergs Marstrand 20140110

Detaljplan Håffrekullen 2014

Detaljplan Hareslätt 2014

Detaljplan Tjuvkil 2014

2014 Yttrande Naturreservat Marstrand o Södra Koön

Yttrande Resecentrum, Naturskyddsföreningen i Kungälv, 20150903