Vi tycker

Föreningens skrivelser, yttranden, synpunkter mm 2024

Naturskyddsföreningens yttrande i Samråd bergtäkt Skälebräcke – kopia

Naturskyddsföreningens Överklagan deponi Lunna Ärende 551-4116-2023

Föreningens skrivelser, yttranden, synpunkter mm 2023

Naturskyddsföreningen Yttrande FÖP Kode 20230315

Naturskyddsföreningen ang. Planprogram för Dammbergen

Naturskyddsföreningens synpunkter ang. Begäran om Planbesked Brunnefjäll 20231103

Naturskyddsföreningen i Kungälv yttrande Samråd Kallbad Marstrand Dnr KS2019 1311

Naturskyddsforeningen-yttrande-2023-Samrad-detaljplan-Kastellegarden-1.380-1

Naturskyddsförening Yttrande granskning detaljplan Kastellegården 1.380 (2)

Exploatering med Biltema vid sjukhuset

Överklagan Rämma vindkraft

 

Föreningens skrivelser, yttranden, synpunkter mm 2022

Naturskyddsföreningens skrivelse om kommunens Grönplan

Bilaga 1 Utdrag ur Valenkät 2022

Naturskyddsföreningen Kungälv synpunkter samråd Deponi Kode 20220307

Naturskyddsföreningen yttrande i samråd Arenaområdet vid Yttern 20220506

20220116 Yttrande till avgränsningssamråd – Vindpark Eolus (1)

Naturskyddsföreningen ang. policy för Kungälvs kommunala skogar

Sand o trä 2022 Utvärdering av agenda 2030 målen för sjöar saknas

Sand o träBeslut 505-43439-2021

Samråd väg 168 delen Ekelöv Kareby

20220705Naturskyddsföreningens yttrande i samråd för Nytorgstaden

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen Munkegärdeverken pdf

Havsbaserad vindkraft, skrivelse 2022 till A. Strandhäll

Föreningens skrivelser, yttranden, synpunkter mm 2020/2021

Yttrande till avgränsningssamråd – Vindpark Poseidon

Naturskyddsföreningen ang. policy för Stadsgrönska och Skog 20211215 (1)

Bygga på landsbygd Naturskyddsföreningens frågor till Kommunstyrelsen

Yttrande över Skogsutredningens betänkande SOU 2020. 73, M2020. 01926

FÖP Ytterby Granskning 20201016

Överklagan hantering gällande sortering, krossning och tvättning Sandlid

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020.78, d.nr.2020. 02032 (1)

Synpunkter på remiss vattenskyddsområde Lysegården 7 juni

Synpunkter Planprogram Aröd, Naturskyddsföreningen i Kungälv 20210330

Remissvar gällande avgränsningssamråd för utbyggnad av Munkegärdeverken

Allvarliga avvikelser av kontrollprogrammets mätvärden lakvatten från jordframställningen, Sandlid , Kungälv

Lysegårdens vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter

synpunkter på va med bräddavlopp

Omprövning av villkor i tillstånd för täktverksamhet 26 maj

Naturskyddsföreningen ang planbesked Ullstorp och Löstorp

Synpunkter bräddavlopp (1)

Föreningens skrivelser, yttranden, synpunkter mm 2019

Synpunkter-på-gång-och-cykelväg-utmed-väg-168-Vävra-Tjuvkil-1

Yttrande Granskning Detaljplan Pumpen 3 Bostäder Ytterby mm 190219

Yttrande gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet för sortering och tvättning, Sandlid. 190203

Synpunkter på överklagan vindkraft Svartedalen M 5123-18

Häckande fåglar och kitesurfing, Nordre Älvs estuarium. Skrivelse till Länsstyrelsen.

Anläggningsåtgärd för byggandet av ny väg berörande Kareby-Ryr 1.1 m.fl..

Överklagan strandskyddsdispens för nybyggnad av väg Kungälv Lundby 2-2

Yttranden – Samråd, fördjupad översiktsplan FÖP Ytterby 20190829

Yttrande Samråd detaljplan Klocktornet mm Kungälvs stadskärna 190823

Yttrande Samråd för utbyggnad och muddring av Tjuvkils småbåtshamn 190912

Yttrande-över-Registrering-av-nyckelbiotoper

Yttrande Samråd för vågbrytare för Lilla Fjällsholmen

Överklagan Vänersborgs TR M 1719-19 Dom 2019-05-27

Väg Kareby Ryr Ärende O171875 Protokoll aktbilagaPR4

Föreningens skrivelser, yttranden, synpunkter mm 2018

2018 Angående vägdragningsförslag, Samgräv Recycling AB

2018 KNF om väg berörande Kareby-Ryr 1.1 m.fl.. Ärende nr. 0171875 (1)

Naturskyddsföreningen om skydd av skog 2018

Synpunkter på svarsskrivelsen rörande Romesjöns vattenkvalite 20181217

2018 Synpunkter på naturreservat Ormobäcken 2018

2018 Granskning Detaljplan Kareby Rishammar

2018 400 kV Ledning

Kolebacka bågskytte 2018

Yttrande bygglov Vindkraft Dalen

Föreningens skrivelser, yttranden, synpunkter mm 2017

Sand Trä AB mål M 4293-17 (2) 20171128

Överklagan Båtellet 2017-11-30 slutlligt

2017 Naturskyddsföreningens yttrande, Båtellet, MKB rapport 843

Båtellet Marstrand 20170209

Samråd Kovikshamn småbåtshamn muddring och deponi 2017-12-18

Nordre älv bevarandeplan remissynpunkter 20171128

Naturreservat Marstrand 20170814

Detaljplan för Lasarettet 20170427

Kareby-Rishammar 20170814

Föreningens skrivelser, yttranden, synpunkter mm 2016 och tidigare

Yttrande planprogram Kungälvs stadskärna 2016

Naturskyddsföreningens yttrande samråd Detaljplan Nordtag 20161101 (4) (1)

Samrådsyttrande Aleklätt 20160419

2015 Dnr 2012 1167 Yttrande Svenska kraftnät ang Ryd 2015 Naturskyddsföreningen Väst

Yttrande Tyfter. Naturskyddsföreningen.

Yttrande samråd 1 Ekelöv-Kareby 2014-02-10

Yttrande samråd Eriksbergs Marstrand 20140110

Detaljplan Håffrekullen 2014

Detaljplan Hareslätt 2014

Detaljplan Tjuvkil 2014

2014 Yttrande Naturreservat Marstrand o Södra Koön

Yttrande Resecentrum, Naturskyddsföreningen i Kungälv, 20150903