Välkommen

till Naturskyddsföreningen i Kungälv. Vi är 1155 medlemmar. Vår främsta uppgift är att värna naturen och miljön i Kungälv. Föreningen är remissinstans för ärenden från kommunen och länsstyrelsen. Genom att yttra oss utifrån frågor som rör naturvård, miljö och klimat är vi med och formar kommunens samhällsutveckling

AKTUELLT

Träd, människor och hälsa – en grön stad att älska

Tisdag 16 oktober kl 18.30 – ca 21.00, Hörsal 2, Mimers hus

Träd är till nytta för människor, djur och växter. En promenad i stadens gröna parker minskar stress och ger ökat välbefinnande, bidrar till rekreation och hälsa. Träd har stor betydelse för den biologiska mångfalden, minskar luftföroreningar och ger skydd mot buller. Träd ger skugga och är viktiga för klimatreglering.  Men träd och grönska minskar när städer växer och förtätas.  Och träd utsätts för stora påfrestningar i miljö med sten och asfalt. Hur kan projektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska användas i stadsplanering och vad innebär metoden? Hur kan forskning om val av träd få betydelse för att skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer med grönska som trivs och utvecklas? Hur arbetar Kungälvs kommun med grönskande stadsmiljöer?

Kom och lyssna, ställ frågor och diskutera!

Program

Nyttan av träd och grönska i städer

Jenny Klingberg, Miljöforskningsinformatör och forskare, Göteborgs Botaniska Trädgård. Forskar om nyttan av träd och grönska i städer med fokus på förbättrad luftkvalitet. Ingick i en forskargrupp som skapat en ny metod för att värdera ekosystemtjänster av grönska i städer.

Val av träd för framtidens parker och gator – utmaningar och lösningar

Henrik Sjöman, Botanist och Vetenskaplig Intendent, Göteborgs Botaniska Trädgård. Forskar och undervisar vid Sveriges Lantbruksuniversitet, i Alnarp med inriktning på växtmaterial och växtanvändning. Speciell inriktning på olika trädarter och varför de är framgångsrika i olika miljöer som exempelvis torra och varma klimat.

Grönskan i Kungälv – planering, projektering, plantering och skötsel

Hanna Bäck, Trädgårdsingenjör, Kungälvs kommun

Inventering av skyddsvärda träd i Kungälv

Peter Andréasson, f d Stadsträdgårdsmästare

——————————————————————–

Aktiviteter hösten 2018

hittar du i vårt programblad Kungälvsbygden 2018.

Miljövänliga veckan, läs på Riksföreningens hemsida om Fixa grejen https://www.naturskyddsforeningen.se/fixagrejen/

Naturskyddsföreningen i Kungälv vårdar Ängen i Kolebacka för att bevara en ängsflora som gynnar humlor, bin och fjärilar.

Läs om kampanjen Rädda bina! Bina är livsviktiga för vår matproduktion men våra vilda trädgårdsmästare är hotade.