Hem

Knubbsäl. Foto: Karin Hårding

Aktuellt!

Onsdag 20 mars kl 19.00  har vi årsmöte i Hörsal 2, Mimers hus. Karin Hårding, professor i zoologisk ekologi vid Göteborgs
Universitet, berättar om Bohusläns knubbsälar och hur ekologisk forskning på sälar går till. Det kommer att handla om sälspillning,
tusentals hörselstenar från fiskar, drönare och en oroande trend.

Nya Kungälvsbygden24mf!

Programmet för 2024 med vandringar, temakvällar, slåtter och mycket annat.

——————————————————————————————————————————–

Översiktsplan Kungälv 2050

En översiktsplan är ett vägledande styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga strategi för samhällsutveckling. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och i den tar kommunen ställning till hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Hur vill du att Kungälvs kommun 2050 ska vara?

Var med och påverka hur Kungälvs kommun ska utvecklas och bevaras fram till 2050  genom att vara med i kommunens  medborgarenkät för översiktsplanen. Den är öppen fram till mars 2024

Länk till medborgarenkäten 

Tänk på att du efter varje fråga kan fylla i ”Annat”som du anser viktigt för en hållbar framtid i Kungälv.

Naturskyddsföreningen om ÖP 2050

Översiktsplanen hanterar resursanvändning av mark och vatten med direkt påverkan på ekosystemen. ÖP skall utformas för att värna naturen dels för naturens eget värde, dels för människans behov av att vistas i naturen. Biologisk mångfald och klimat hör till det viktigaste att hantera i ÖP 2050. För att nå klimatmålen behöver kommunen planera bebyggelse och ordna kollektivtrafik som underlättar fossilfritt resande.

Agenda 2030 och hållbarhetsmålen innehåller krav som bildar en ram för kommunal planering. Inom Agenda 2030 finns krav på både skog- och våtmarksrestaurering. Kommunen kan gå före med goda exempel på egen mark och införa hyggesfritt i de egna skogarna. EU har beslutat att medlemsstaterna skall skydda och restaurera minst 30% av de naturliga ekosystemen. Viktiga exempel i Kungälv är att återställa grunda havsvikar, skydda strandängar och bevara småskaligt odlingslandskap med åker, betesmark och ängar. Självförsörjning av livsmedel blir mer och mer aktuellt och jordbruksmark måste skyddas mot bebyggelse så att bönder kan leva på sin verksamhet.

———————————————————————————————–

Ansökan Deponi Lunna i Kode. Se våra skrivelser i fliken Vi tycker

Vi har följt ärendet sedan 2022, yttrat oss i Samrådet och överklagat Miljöprövningsdelegationens beslut att tillstyrka ansökan. Nu ligger ärendet  hos Mark- och överdomstolen.

Vårt ställningstagande: Vi vill betona att en deponi för inert avfall m.m. på fastigheterna Lunna 1:2 och Släbo 1:2 i Kungälvs kommun är helt oförenlig med nuvarande och framtida samhällsintressen och samhällsutveckling i Kode.

Miljön i siffror. Rapport från Naturskyddsföreningen 2024

Med Miljön i siffror vill Naturskyddsföreningen bidra till en kunskapsbaserad debatt, genom att göra statistik om tillståndet för miljön 2024 mer tillgänglig. Rapporten bygger på offentliga uppgifter bland annat inom områdena klimatförändringar, biologisk mångfald, tillståndet i våra hav och skogar samt hållbar konsumtion.

Miljösegrar från 2023. Film och rapport.

Intressanta fakta om  Viktiga våtmarker! 

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida

om kemikalier

om sandbäddar

om Världens längsta blomsteräng

om att hjälpa bin och fåglar

———————————————————————————————–

Läs Program för Natursnokar här

————————————————————————————————-

Spara el! Läs Naturskyddsföreningens 10 tips här

Biologisk mångfald under COP15 i Montreal Läs här

Naturskyddsföreningen om COP27: Litet steg mot klimaträttvisa Läs här

Vad innebär regeringens budget för natur, klimat och miljö? Läs Naturskyddsföreningens synpunkter här

————————————————————————————

Naturskyddsföreningen är en intresseorganisation som företräder naturen och för naturens talan. Det handlar om klimat, biologisk mångfald, natur och hur detta hör samman. Att arbeta med naturen, på naturens villkor. Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med Agenda 2030. Vi samverkar med Kungälvs kommun, Omställning Kungälv och andra organisationer.

Läs här Naturskyddsföreningens Fem prioriterade områden

Läs här våra Fem metoder för förändring

——————————————————————————

Så här vill partierna i Kungälv arbeta med naturen och klimatet

Naturskyddsföreningen skickade en valenkät till partierna i Kungälvs kommun med 6 frågor om klimat, biologisk mångfald och natur.

Läs hela valenkäten här

Ny skrift om Agenda 2030. Kommunalt och lokalt hållbarhetsarbete.

Många intressanta exempel från hela Sverige och även från Kungälv.

Läs skriften här

_______________________________________________________________________

Ut i naturen!

Besök vackra och värdefulla naturreservat och andra naturområden i Kungälv.

Information finns här på vår hemsida Ut i naturen 

________________________________________________________________________

ÄVENTYR MED NATURSNOKAR I KUNGÄLV – KÄRNA

Gå med i vår grupp: https://www.facebook.com/groups/4311908605579353/

Varmt Välkomna! /Karin Hårding

——————————————————————————————–

Rädda skogens alla värden!

Värdefull skog kalhuggs, skogens biologiska mångfald urholkas och balansen som är grunden för de ekosystemtjänster vi är beroende av rubbas. På många håll blir det allt svårare att ta sig ut i naturen. Vi behöver en ny skogspolitik och ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Enligt en rapport från FN:s klimatpanel IPCC kan livskraftiga ekosystem med rik biologisk mångfald motverka klimatförändringarna. Skogar behöver brukas så att ekosystemen bevaras.

Lyssna här på Inger Andersen direktör för FNs miljöprogram UNEP. ”The truth is that nature can be our savior. But only if we save it first”.

Läs artikeln Michael Nilsson och Kampen för skogen

———————————————————————————————

Naturskyddsföreningen i Kungälv – mål och verksamhet 2024

Agenda 2030, klimat, biologisk mångfald, fiske och tångodling, pollinering och kampanjen Rädda Bina, miljö- och friluftsmål är några områden vi kommer att lägga kraft på.

Styrelsen fortsätter att bevaka planarbetet i kommunen. Vi läser och skriver yttranden angående översiktsplaner och detaljplaner. I mars har vi yttrat oss om detaljplanen för Kastellegården 1:380 och om FÖP Kode. Vi skickar också skrivelser till kommunens politiker och tjänstepersoner.