Naturens pärlor

I Kungälvs kommun finns en mångfald av vackra natur- och kulturmiljöer. På initiativ av ideella krafter skapades Naturens Pärlor, en naturguide som beskriver olika besöksmål i kommunen. Skriften finns att köpa bland annat via Naturskyddsföreningen, kontaktperson Helene Wåhlander, mobil 0707-899555.

Vi hoppas att Naturens pärlor här på hemsidan ska inspirera till besök i olika delar av kommunen. I nordost finns det mäktiga Svartedalen med stora skogsområden och en rikedom av sjöar och vattendrag. I de södra delarna finns omfattande bestånd av lövskog med en varierad flora och fauna. Göta- och Nordre älvs dalgångar har ett rikt fågelliv och intressant flora med sällsynta växter. Kusten med en särpräglad skärgård har särskilt höga värden för friluftsliv och naturupplevelser både på land och i vatten.  I kommunen finns 20 naturreservat med olika landskapstyper och biotoper; djupa raviner, slåtterängar, ädellövskog,  bokskog, barrskog,  sumpområden, ljunghedar, hällmarker, grunda havsvikar och mycket mer. Det finns goda möjligheter för vandring, fiske, fågelskådning, botaniska upptäckter, bad och rekreation. Trots närheten till infrastruktur kan man ännu så länge finna tysta områden som i kombination med stora skönhetsvärden utgör en fin miljö för meditation.