Södra Koön

Natur- och kulturvärden är viktiga och spelar stor roll i våra vardagsliv. Södra Koön är ett av kommunens värdefullaste område i alla aspekter; landskapsbild, kulturmiljö, natur- och kulturupplevelser, turism, rekreation och friluftsliv. Här finns den grunda, fågelrika Mjölkekilen som är särskilt betydelsefull för rastande och övervintrande sjöfåglar; svanar, änder och gäss som exempelvis flockar av kricka, gräsand, bläsand, grågås, sångsvan, knölsvan, storskrake och knipa. I anslutning till strandängarna har man observerat rödlistade fågelarter som hämpling, stenskvätta, rödbena och tofsvipa. Landskapet på södra Koön hålls öppet av betande djur som jordbrukare håller i området och med denna hävd bevaras ängs- och hagmarker. De hävdade naturbetesmarkerna har stora botaniska värden; 39 rödlistade kryptogamer, kärlväxter och svampar samt ett stort antal signalarter har kartlagts. Vackra naturstigar inbjuder till vandringar i ett landskap där lundartad ädellövskog bildar gröna rum och  bergknallar  ger vidsträckt utsikt över havet.