Granskning bostäder Kareby Rishammar

Vi är kritiska till att kommunen återigen föreslår byggnation på produktiv jordbruksmark. Innan produktiv jordbruksmark/värdefull naturmark kan komma ifråga för bostadsbyggnation måste således utredas huruvida ett motsvarande tillskott av bostäder kan åstadkommas genom att annan mindre värdefull mark tas i anspråk. Detta har vi framfört i samrådet. I planen framhålls att kommunens miljömål Ett rikt […]

Läs mer

Yttrande till Mark och miljödomstolen Sand och Trä deponi

Yttrande till Mark och miljödomstolen angående tillstånd till fortsatt täkt av berg och grus samt jordframställning på fastigheterna Sandlid 1:1 och Sandlid 1:2, 171128. Föreningen efterlyser att SGU utreder hur lakvatten rör sig på större djup i marken och vilken påverkan på grundvatten och miljö det därmed kan få. Sand Trä AB mål M 4293-17 (2) […]

Läs mer

Småbåtshamn i norra Kovikshamn, 171218.

Samråd enligt rapport 848 angående tillståndsprövning enligt kap 11 miljöbalken av befintlig småbåtshamn i norra Kovikshamn, 171218. Vi anser att det kommer att bli negativ påverkan på miljön, bla genom dumpning av muddermassor, om tillstånd medges. Samråd Kovikshamn småbåtshamn muddring och deponi 2017-12-18

Läs mer

Detaljplan Nordtag, del av Kastellegården 1:52, 170816.

Tillskapande av byggrätter och infrastruktur för cirka 350 bostäder i olika boendeformer, boende med särskilt stöd samt förskola. I samrådsyttrandet 2016 är vi kritiska till byggnation på jordbruksmark samt har en del andra synpunkter att beakta, se Naturskyddsföreningens yttrande samråd Detaljplan Nordtag 20161101 (4) (1).  I yttrandet över Utställning 2017 efterlyser vi miljömålet “Ett rikt […]

Läs mer

Naturreservat Marstrand, 170814

Synpunkter på förslag till bildande av naturreservatet Marstrand, 170814. Vi är mycket positiva till naturreservatet som bla skall skydda södra delen av Koön. Läs hela yttrandet: Naturreservat Marstrand 20170814 Fint natur- och strövområde på södra Koön räddas! Redan under år 2012 började vi  i Kungälvs Naturskyddsförening oss för att rädda en av kommunens verkliga pärlor när […]

Läs mer

Lasarettet 1 m fl, 170427.

Synpunkter på ändring av detaljplan för Lasarettet 1 m fl, 170427. Vi påtalar att åtgärder för att minska buller och partiklar från trafiken behövs. Lämpligen plantering av buskar och träd på ljudvallar. Detaljplan för Lasarettet 20170427

Läs mer

Synpunkter på planerad 400 kV-ledning mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen

Skrivelse till Energimarknadsinspektionen tillsammans med Naturskyddsföreningarna i Lerum, Ale och Trollhättan samt länsförbunden i Bohuslän och Norra Älvsborg. Föreningarna yrkar att: 1. Ledningen inte utförs, eftersom behovet inte är påvisat. 2. Ledningen utförs i sin helhet som nedgrävd kabel. 3. Ledningen samlokaliseras med befintliga ledningar. Läs hela yttrandet 400 kV Ledning

Läs mer