Stadgar

 

Föreningens stadgar ger ramen för vår verksamhet. Våra stadgar antogs vid årsmötet 18 mars 2015. Utöver kretsens stadgar gäller riksföreningens stadgar i tillämpliga delar.

Naturskyddsföreningen ska:

  • verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
  • verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsätt­ningar,
  • väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur,
  • bedriva information- och utbildningsverksamhet

Naturskyddsföreningens arbete bygger på värdegrunden

  • att rädda naturens liv
  • att främja människors hälsa
  • att verka för global solidaritet

Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen. Ordinarie stämma ska hållas före mars månads utgång. Kallelse ska ske senast två veckor i förväg. Vid stämman väljs styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Läs stadgarna här