Granskning bostäder Kareby Rishammar

Vi är kritiska till att kommunen återigen föreslår byggnation på produktiv jordbruksmark. Innan produktiv jordbruksmark/värdefull naturmark kan komma ifråga för bostadsbyggnation måste således utredas huruvida ett motsvarande tillskott av bostäder kan åstadkommas genom att annan mindre värdefull mark tas i anspråk. Detta har vi framfört i samrådet. I planen framhålls att kommunens miljömål Ett rikt odlingslandskap ej kan uppfyllas. Kommunstyrelsen har godkänt ovan nämnda planförslag för granskning enligt 5 kap 18§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planområdet är beläget i Kareby, Kungälvs kommun och är idag oexploaterat och består mestadels av jordbruksmark. Miljömålen i Kungälv uppdaterades 2010. Att säkra livsmedelsförsörjningen är ännu mer angeläget nu än så lång tid tillbaka som nästan 10 år. Förutsättningar för en jordbruksbaserad livsmedelsförsörjning är tillgången på mark. ”Utan jord – ingen mat”. Vi anser att det är anmärkningsvärt att kommunen inte följer de egna miljömålen och inte heller regionala och nationella mål avseende jordbruksmark vid detaljplanearbetet. Detta medför att jordbruksmarken kontinuerligt minskar.Vi hänvisar till en dom i MÖD ang 3 kap 4 § MB brukningsvärd jordbruksmark. Naturskyddsföreningen anser för övrigt att det är bra att utbyggnad görs i en befintlig tätort där det finns tillgång till  kollektivtrafik samt gångbana och cykelbana till Kungälv. Läs hela yttrandet Granskning Detaljplan Kareby Rishammar