Yttrande till Mark och miljödomstolen Sand och Trä deponi

Yttrande till Mark och miljödomstolen angående tillstånd till fortsatt täkt av berg och grus samt jordframställning på fastigheterna Sandlid 1:1 och Sandlid 1:2, 171128. Föreningen efterlyser att SGU utreder hur lakvatten rör sig på större djup i marken och vilken påverkan på grundvatten och miljö det därmed kan få. Sand Trä AB mål M 4293-17 (2) 20171128