Detaljplan Nordtag, del av Kastellegården 1:52, 170816.

Tillskapande av byggrätter och infrastruktur för cirka 350 bostäder i olika boendeformer, boende med särskilt stöd samt förskola. I samrådsyttrandet 2016 är vi kritiska till byggnation på jordbruksmark samt har en del andra synpunkter att beakta, se Naturskyddsföreningens yttrande samråd Detaljplan Nordtag 20161101 (4) (1).  I yttrandet över Utställning 2017 efterlyser vi miljömålet “Ett rikt odlingslandskap” som ej beaktas i planen, se Nordtag, Kastellegården 20170816