Tillståndsansökan Sand & Trä 2016

Synpunkter på Sand & Trä AB:s ansökan om fortsatt tillstånd till grus-och bergtäkt, mottagning av schaktmassor, jordframställning samt kompostering av trädgårdsavfall och hästgödsel på Sandlid 1:1 och 1:2, 160224. Föreningen yrkar på att verksamheten inte skall ges fortsatt tillstånd. Vi anser att verksamheten medför hög risk att skada miljön och dricksvattnet. Lysegården är reservvattentäkt. Läs Yttrande Sand Trä AB 2016