Deponi vid Aleklätten – tippen som inte blev! (20160419)

Föreningen yttrade sig över tänkt utfyllnad vid Aleklätten, Trankärr 2:1 och Rostock 2:2. Vi framförde att området inte var lämpat för deponi p g a stora naturvärden. Det aktuella området visade sig vara ett fint och varierat naturområde som även genomkorsas av Bohusleden. Här finns flera värdefulla miljöer, såsom alsumpskog, en ekbacke med hassel samt ett rikt fågelliv. Här blommar blåsippa och vätteros på våren. Hela härligheten skulle begravas under 16 meter lermassor. Till vår stora glädje avblåstes planerna på en tipp! En seger tt dela med vättteros och mindre hackspett och inte minst 4500 årligen förbivandrande! Samrådsyttrande Aleklätt 20160419