Deponi vid Aleklätten – tippen som inte blev! (20160419)

Föreningen yttrade sig över tänkt utfyllnad vid Aleklätten, Trankärr 2:1 och Rostock 2:2. Vi framförde att området inte var lämpat för deponi p g a stora naturvärden. Det aktuella området visade sig vara ett fint och varierat naturområde som även genomkorsas av Bohusleden. Här finns flera värdefulla miljöer, såsom alsumpskog, en ekbacke med hassel samt […]

Läs mer

Planprogram Kungälvs stadskärna 2016

Vi anser bl a: De senaste 8-10 åren har många större träd tagits ner från Eriksdal och genom staden. Dessa måste ersättas med många nya träd. Västra gatans sterila stengata behöver planteras med träd och buskar för att kännas inbjudande. Alltför höga hus skuggar och bryter mot den gamla stadsbilden. Trähus är att föredra. Läs […]

Läs mer

Tillståndsansökan Sand & Trä 2016

Synpunkter på Sand & Trä AB:s ansökan om fortsatt tillstånd till grus-och bergtäkt, mottagning av schaktmassor, jordframställning samt kompostering av trädgårdsavfall och hästgödsel på Sandlid 1:1 och 1:2, 160224. Föreningen yrkar på att verksamheten inte skall ges fortsatt tillstånd. Vi anser att verksamheten medför hög risk att skada miljön och dricksvattnet. Lysegården är reservvattentäkt. Läs […]

Läs mer