Tillståndsansökan Sand och trä, yttrande 2015-07-10

Sand och trä ansöker om fortsatt tillstånd till grus- och bergtäkt, mottagning av schaktmassor, jordframställning samt kompostering av park och trädgårdsavfall samt hästgödsel på fastigheten Sandlid 1:1 och 1:2.  Vi yrkar i den här skrivelsen på att fortsatt tillstånd för verksamheten inte skall ges. Det gäller såväl tillverkning av anläggningsjord som ett ökat uttag av bergmaterial. Vi anser att verksamheten medför en hög risk att skada miljön och även medför negativ inverkan på dricksvattnet. . Detta ärende har pågått under 10 år och Naturskyddsföreningen har tidigare försökt få gehör för de negativa konsekvenserna av verksamheten. Länsstyrelsen har hösten 2015 givit anstånd men kräver bättre underlag med provtagningar mm. Vi fortsätter att följa ärendet. Läs skrivelsen