Planerad kraftledning Skogssäter-Stenkullen dnr 2012/1167

Naturskyddsföreningarna i Västs synpunkter på planerad kraftledning Skogssäter-Stenkullen, passagen av Göta älv, dnr 2012/1167

Vi har tidigare lämnat synpunkter på Svenska kraftnäts samrådsunderlag genom gemensamma yttranden daterade mars 2013, mars 2014 och juni 2015. Sammanfattningsvis framfördes stark kritik mot föreslagna ledningssträckor, föreslagen teknik för ledningarna och det bristfälliga samrådsunderlaget. Vi konstaterar åter att Svenska kraftnät uppenbarligen inte tar hänsyn till inkomna synpunkter, varför dessa samråd framstår som tomma formaliteter i en skendemokratisk process. I den här skrivelsen framför Naturskyddsföreningarna Väst en sammanfattning av våra synpunkter och avslutar med våra yrkanden