Hareslätt, 2014-05-19

Naturskyddsföreningen yttrade sig under samrådstiden. Våra synpunkter rörde områdets belägenhet nära kustzonen med bl.a. riksintresse för naturvård och friluftsliv. Hushållningsbestämmelser för området kräver att ingen ny exploatering får ge påtaglig skada på natur- eller kulturintressen. Vi lyfte fram att det aktuella området lämpar sig väl för en varsam utbyggnad om hänsyn tas till de natur- och kulturvärdena som finns i delar av området med bland annat alkärret och skaldjursbanken där finns blåsippor.  Det framgår av utställningshandlingarna att varken alkärret eller skaldjursbanken med blåsippor kommer att bevaras. Läs hela yttrandet