Detaljplan Tjuvkil 2:6  2014-10-08

Föreningen anser generellt, att en tät bebyggelse är att föredra framför en utspridd. Men att bygga så många hus i ett kustsamhälle som Tjuvkil, kommer att för all framtid förstöra den bykänsla med rofylldhet, som vilar över trakten fram mot Tjuvkils huvud. Hänsyn ska tas till områden som har natur- och kulturvärden och är värdefulla för friluftslivet. (4 kap. MB). Det är olämpligt att ”bygga sönder” ett område, som är en välkänd och omtyckt rekreationsplats för många i regionen. Läs hela yttrandet