Bostäder Håffrekullen 2014-06-24

Naturskyddsföreningen är generellt positiv till att Diseröd tillåts växa, då vi anser att ny bostadsbebyggelse så långt det är möjligt bör koncentreras till centralorten och de tre sk serviceorterna. Det är viktigt att man i planeringen tar stor hänsyn till de lokala förutsättningarna för att leva upp till de berörda miljömålen.  En karta behöver finnas med i planarbetet som visar på biotopskyddade och andra värdefulla naturvärden även i angränsande områden, såsom diken, stenmurar, dammar rödlistade arter mm Läs hela yttrandet