Resecentrum Kungälv 2015-09-03

Detaljplan för resecentrum. Naturskyddsföreningen poängterar i yttrandet att vi arbetar aktivt med kollektivresande för att minska utsläpp från bland annat biltrafik. Vi framhåller vikten av en för resenärerna god och tillgänglig kollektivtrafik för att minska bilåkande. Förslag till nybyggnation av ett resecentrum är därför, menar vi, mycket positivt. Föreningen lämnar ett antal synpunkter att beaktas i […]

Läs mer

Planerad kraftledning Skogssäter-Stenkullen dnr 2012/1167

Naturskyddsföreningarna i Västs synpunkter på planerad kraftledning Skogssäter-Stenkullen, passagen av Göta älv, dnr 2012/1167 Vi har tidigare lämnat synpunkter på Svenska kraftnäts samrådsunderlag genom gemensamma yttranden daterade mars 2013, mars 2014 och juni 2015. Sammanfattningsvis framfördes stark kritik mot föreslagna ledningssträckor, föreslagen teknik för ledningarna och det bristfälliga samrådsunderlaget. Vi konstaterar åter att Svenska kraftnät uppenbarligen inte […]

Läs mer

Tillståndsansökan Sand och trä, yttrande 2015-07-10

Sand och trä ansöker om fortsatt tillstånd till grus- och bergtäkt, mottagning av schaktmassor, jordframställning samt kompostering av park och trädgårdsavfall samt hästgödsel på fastigheten Sandlid 1:1 och 1:2.  Vi yrkar i den här skrivelsen på att fortsatt tillstånd för verksamheten inte skall ges. Det gäller såväl tillverkning av anläggningsjord som ett ökat uttag av bergmaterial. […]

Läs mer

Väg 168 Ekelöv-Kareby, 2014, 2015

Naturskyddsföreningen yttrade sig över lokaliseringsalternativet vid samråd 2014. Vi lyfte fram rika natur- och kulturvärden med värdefull åkermark och förordade lokaliseringsalternativ Grön. Samtidigt ifrågasatte vi behovet av denna vägsträckning. Under 2015 yttrade vi oss över samrådet  TRV 61419 och ifrågasatte åter behovet av vägen i förhållande till de stora ingreppen med biotopförluster, förändring av landskapsbild, förlust […]

Läs mer

Hareslätt, 2014-05-19

Naturskyddsföreningen yttrade sig under samrådstiden. Våra synpunkter rörde områdets belägenhet nära kustzonen med bl.a. riksintresse för naturvård och friluftsliv. Hushållningsbestämmelser för området kräver att ingen ny exploatering får ge påtaglig skada på natur- eller kulturintressen. Vi lyfte fram att det aktuella området lämpar sig väl för en varsam utbyggnad om hänsyn tas till de natur- och kulturvärdena som […]

Läs mer

Bostäder Håffrekullen 2014-06-24

Naturskyddsföreningen är generellt positiv till att Diseröd tillåts växa, då vi anser att ny bostadsbebyggelse så långt det är möjligt bör koncentreras till centralorten och de tre sk serviceorterna. Det är viktigt att man i planeringen tar stor hänsyn till de lokala förutsättningarna för att leva upp till de berörda miljömålen.  En karta behöver finnas […]

Läs mer

Detaljplan Tjuvkil 2:6  2014-10-08

Föreningen anser generellt, att en tät bebyggelse är att föredra framför en utspridd. Men att bygga så många hus i ett kustsamhälle som Tjuvkil, kommer att för all framtid förstöra den bykänsla med rofylldhet, som vilar över trakten fram mot Tjuvkils huvud. Hänsyn ska tas till områden som har natur- och kulturvärden och är värdefulla […]

Läs mer